Oferujemy:

 • Szkolenia BHP– zapoznanie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Oferta szkolenia BHP obejmuje:
  • Szkolenia wstępne ogólne
  • Szkolenia okresowe
  • Szkolenia okresowe pracodawców
  • Dokumentacja BHP
  • Instruktaż stanowiskowy
  • Ryzyka zawodowe
 • Szkolenia przeciwpożarowe:
  • Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoż.
  • Zagrożenia pożarowe w budynku, przyczyny powstawania pożarów
  • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
  • Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
  • Ewakuacja ludzi, sposoby i środki ewakuacji
  • Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie użycia gaśnic i urządzeń ppoż

Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z zasadą działania gaśnic, hydrantów i urządzeń gaśniczych oraz ze sposobami zwalczania pożarów przy użyciu tego sprzętu. Przedstawimy najważniejsze informacje na temat wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpiecznej ewakuacji.

Pozostałe usługi w zakresie BHP:

 • Sporządzanie protokołów stanu nadzorowanych obiektów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  • Źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników
  • Ergonomię wyposażenia stanowisk pracy
  • Stan wyposażenia stanowisk pracy
  • Stan zaplecza socjalnego
  • Prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych
  • Wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe
  • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
  • Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
  • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

Zapraszamy do współpracy!