Firma wykonuje:

  • Uzgodnienia, ekspertyzy projektów budowlanych pod względem ochrony ppoż. – dotyczy obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do jego użytkowania. Uzgodnieniu podlegają także rozbudowy lub modernizacje obiektów albo kapitalne remonty, jeśli charakter lub rozmiar robót wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej.
  • Audyt – ocena bezpieczeństwa obiektu.
  • Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie sporządzone dla obiektu obejmuje szereg tematów związanych z warunkami ochrony przeciwpożarowej, postępowaniem na wypadek pożaru, prowadzeniem prac pożarowo niebezpiecznych, ewakuację czy wyposażenie budynku oraz sposoby poddawania czynnościom konserwacyjnym gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych.
  • Ocena zagrożenia wybuchem – obowiązujące przepisy przeciwpożarowe zobowiązują do dokonania oceny zagrożenia wybuchem w obiektach lub na terenach gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Dotyczy to również obiektów i terenów, gdzie takie materiały są magazynowane. Oferujemy kompleksową ocenę zagrożenia wybuchem, dokumentację zabezpieczenia stanowisk pracy, wyznaczenie i oznakowania stref oraz doradztwo w tym zakresie również na etapie projektowania lub urządzania potencjalnie zagrożonych pomieszczeń.
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – pracodawca zobowiązany jest posiadać dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem i dokonywać jego okresowej aktualizacji.

Zapraszamy do współpracy!